حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

افسانه بشارتیسمت : سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد رشته پرستاری

پست الکترونیک : amoozesh@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹

besharati