فراخوان برگزاری کارگاه کتابداری بالینی

کارگاه آموزشی کتابداری بالینی در روز چهارشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه در  دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده دندانپزشکی برگزار می گردد.